הורה אשר מגדל את ילדיו לבד (כלכלתם בידיו) יהיה זכאי לנקודת זיכוי נוספת בשל היותו משפחה חד הורית, וזאת בנוסף לנקודת הזיכוי המוענקות בגין ילדים.

נקודת זיכוי זו תוענק גם אם הסכם הגירושין טרם קיבל תוקף ובני הזוג חיים בנפרד. במקרה זה על ההורה למלא טופס

פרודים שמספרו 4440.

על פי סעיף 40 (ב) (1) לפקודת מס הכנסה : “יחיד תושב ישראל, שהינו הורה במשפחה חד הורית, שהיו לו ילדים שבשנת המס טרם מלאו להם תשע עשרה שנה ושכלכלתם היתה עליו, אך אינו זכאי לנקודת זיכוי לפי סעיף 37, יבואו בחשבון נוסף לנקודת הקצבה לפי סעיף קטן (א), בשל ילדיו כאמור הנמצאים אצלו, 1/2 נקודת זיכוי בשל כל ילד בשנת לידתו ובשנת בגרותו ונקודת זיכוי אחת בשל כל ילד החל בשנת המס שלאחר שנת לידתו ועד לשנת המס שקדמה לשנת בגרותו ובשל עצם היותו הורה במשפחה חד-הורית – נקודת זיכוי נוספת אחת בלבד.”

במקרה של משמורת משותפת מומלץ שבני הזוג הפרודים או הגרושים יסכימו מי מביניהם ייחשב לצרכיי מס כמשפחה חד הורית והוא זה שבעצם ייהנה ויקבל את ההחזר ממס הכנסה.