סעיף 37 לפקודת מס הכנסה, קובע כי יחיד תושב ישראל , שהוכיח כי בשנת המס כלכלת בן זוגו היתה עליו , זכאי לנק’ זיכוי אחת נוספת בהתאם לכך, שבן זוגו אינו עובד וכן, אין לו הכנסה חייבת ממקור אחר(אבטלה, לידה, פנסיה וכו’).

נק’ זיכוי תינתן בכפוף לדרישות הבאות:

הוא או בן זוגו הגיע לגיל פרישה

הוא או בן זוגו נכה או עיוור כמשמעותם בסעיף 9(5) לפמ”ה.