על פי פקודת  מס הכנסה תשלום מס במקור בגין רווחי הון צריך להיות מוסדר באופן שוטף .
באמצעות הבנק בו מתנהל החשבון תשלום המס מועבר לרשויות המס אחת לחודש בגין רווחי חודש קודם, כלומר רווחים בניכוי הפסדים.
כאשר הרווחים באים לאחר הפסדים יכול הבנק לקזז את ההפסד שנצבר ומהרווח נטו להעביר תשלום מס למס הכנסה. מרגע שהועבר תשלום המס למס הכנסה אין הבנק יכול, בהתאם להוראות, להחזירו למשלם גם אם לאחר מכן נרשמו הפסדים  ויתברר שהמשקיע לא היה צריך לשלם מס כלל.

כך יוצא, שמשקיעים שספגו הפסדים אחרי שרשמו רווחים לא יקבלו מסיבות טכניות את המס שהועבר קודם לכן ע”י הבנק באופן אוטומטי אולם הם זכאים לקבל החזרי מס.
כדי לקבל את ההחזר על המשקיע לדאוג להגשת דו”ח שנתי למס הכנסה ובו פרוט הרווחים וההפסדים בגין שנת המס ואם יש הפסד נוסף משנים קודמות גם אותו יש לקזז משום שהבנק אינו רשאי לקזז את הפסדים משנים קודמות.
תשלום המס יתבצע כאמור רק בגין רווחים נטו והמס העודף ששולם יוחזר בתוספת ריבית והצמדה לחשבונו של המשקיע.

בנוסף משנת 2008 ניתן לקזז הפסדים כנגד כל רווח הון כולל : ריבית ודיבידנד, רווח הון מהקצאת מניות ע”י מעסיק , בין אם המס בגין ההקצאה שולם על ידי המעסיק או באמצעות נאמן וכן כנגד שבח מקרקעין. לכן אם תיק ההשקעות בבורסה ספג הפסד אין צורך להמתין לרווחים בבורסה.
ניתן לקזז הפסדים בבורסה גם כנגד רווחים שאינם נובעים ישירות מהשקעה בבורסה ולקבל החזרי מס .

כתבות בנושא:

http://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1000713718

http://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1000822986